Hoppa till huvudinnehåll
pussel

Återbruka uppförande kod

Återbruka of Sweden - uppförande kod


Återbruka har ett unikt samhällsuppdrag, att stärka svensk konkurrenskraft och bidra till hållbar utveckling. För att vi ska kunna uppnå våra mål måste vi ha våra kunders och andra intressenters förtroende. Detta förtroende måste vi förtjäna – varje dag.
En grundläggande förutsättning för att vi ska lyckas är att vi lever upp till våra kunders och samarbetspartners förväntningar genom att vara en pålitlig partner.

En god och pålitlig affärspartner sköter sina åtaganden, lever upp till kundernas förväntningar och tar ansvar för sin verksamhet och sin omgivning. Av detta skäl är en väl fungerande bolagsstyrning och ett strategiskt drivet och affärs nära hållbarhets- arbete centralt för oss.

Vi är övertygade om att god affärsetik, socialt ansvarstagande och ett målinriktat miljöarbete är en förutsättning för affärsmässig framgång.

Det är självklart för oss att vi alltid ska följa alla de lagar som gäller för vår verksamhet. Utöver lagar ska vi även följa de externa principer och riktlinjer som är tillämpliga för vår verksamhet.

Denna uppförandekod, Koden, har fastställts av Återbrukas styrelse och förtydligar hur vi ska efterleva och implementera, vissa för oss, grundläggande lagkrav samt styrande principer och policies i vår verksamhet. 


Koden klargör vad som kan förväntas av Återbruka, li1ksom vilket beteende som förväntas av alla Återbrukas medarbetare. 

Vi ställer även krav på att våra affärspartners, såväl leverantörer som externa partners, ska följa denna kod i alla relevanta delar i enlighet med avtal. Koden kompletteras med ett mer detaljerat internt regelverk i form av policies, instruktioner och riktlinjer. 1


Som medarbetare på Återbruka har vi alla, såväl ett eget som ett gemensamt ansvar för att både följa denna kod och att göra den till en grundläggande del av vår företagskultur. Bara tillsammans blir vi ett starkt lag som kan göra skillnad och tillsammans skapar vi en hållbar framtid som både vi, våra ägare och våra samarbetspartners är stolta över.

Läs Koden och fundera över hur den, tillsammans med din egen personliga integritet och moral, kan vägleda dig i ditt arbete. Diskutera med kollegor och med din chef hur Koden implementeras inom din verksamhet. Bara då kan Koden bli en del av vårt dagliga arbete och ett styrmedel som gör att vi ständigt förtjänar vår omgivnings förtroende.

team

Varför har vi vår kod? 


Vi på Återbruka har ett starkt engagemang i att genomföra vårt uppdrag; att verka för hållbar tillväxt och framtid i Sverige genom att stärka näringslivets återbruk och förnyelse.

Som oberoende innovationspartner bedriver vi vår verksamhet på ett uppriktigt sätt som visar på integritet och högt ställda etiska krav. Det är viktigt att vi alla förstår detta och agerar därefter samt tar ansvar och lever efter våra värdeord i vårt dagliga arbete.
Som medarbetare på Återbruka har vi alla mandat och uppmuntras att ta egna initiativ, fatta beslut och tillsammans driva vår verksamhet framåt. 


Vår uppförandekod (Koden) är ett verktyg som hjälper oss att bedöma vad som är rätt i olika situationer och den hjälper oss att agera på ett sätt som hanterar både legala och etiska utmaningar. 


Den beskriver för oss hur vi förväntas interagera med våra intressenter, med omvärlden och med varandra så att Återbruka blir den samarbetspartner och den arbetsgivare som vi önskar och som krävs för att vi ska kunna genomföra vårt uppdrag.
Hur var och en av oss agerar definierar hur omvärlden ser på Återbruka.

Det innebär att vi måste ta oss tid att läsa och förstå Koden samt följa den. 
Ställ frågor om du upplever att något är otydligt.

People

Gäller koden alla?

Koden gäller på alla platser där vi är verksamma och för alla som arbetar inom Återbruka koncernen, oavsett om vi är anställda, konsulter, styrelsemedlemmar eller del av koncernledningen. 

Om du är chef har du ett stort ansvar att föregå med gott exempel. Du ska tillse att ditt team tar del av Koden och att ni tillsammans för en dialog så att alla förstår innebörden av Koden och känner till relaterade policyer. Vi vill bedriva all vår verksamhet i enlighet med Koden. Om Koden och tvingande lagstiftning skulle stå i konflikt med varandra så ska dock lokala, nationella eller internationella lagar och regler gälla i första hand.

Oavsett befattning eller roll så bidrar vi alla till ÅTERBRUKA s långsiktiga framgång och vi ansvarar för att följa Koden. Med anledning härav är det oerhört viktigt att alla medarbetare följer Koden. I de fall med- arbetare väljer att inte följa Koden kan det leda till disciplinära åtgärder inklusive risk för uppsägning eller åtal.

Utöver Koden har vi dessutom en separat uppförandekod för våra leverantörer där vi redogör för våra krav avseende integritet, uppriktighet och etiskt beteende. Vi kräver att alla våra leverantörer ska vidta varje åtgärd som är nödvändig för att efterleva den eller liknande uppföranderegler i sin egen verksamhet samt i sina leverantörsled.

mountain top

Återbrukas vision är att bli en internationellt ledande Återbruks partner

Vår vision leder oss mot målet att bli en självklar och välkänd del av det svenska återbruks systemet. För att ligga i framkant skapar vi tillsammans förutsättningar för en återbruks kultur. Vårt sätt att agera genomsyras av våra värdeord:

Värdeskapande
Genom vår kompetens och våra tjänster stärker vi våra kunders och samarbetspartners återbruks- kapacitet och bidrar till en hållbar samhällsutveckling.

Samverkande
Vi är nyfikna, visionära, innovativa och har tillit till varandra. I samverkan med våra kunder och sam- arbetspartners utmanar vi gränser och utvecklar ny kunskap och kompetens inom återbruk och en hållbar framtid.

Oberoende
Hög integritet i vår forskning och verksamhet bygger legitimitet och förtroende. Vi är opartiska experter och skapar arenor för återbruks-samarbete.

Vår innovationskultur
För att uppnå vår vision måste vi få en fördjupad förståelse för vilka nya krav som ställs på oss i takt med att världen förändras. Vi arbetar med att utveckla och stärka vårt ledarskap och medarbetar- skap för att tillsammans skapa en engagerande innovationskultur. På så sätt bidrar vi alla till ÅTERBRUKAs vision och fortsatta framgång.