Hoppa till huvudinnehåll
arbetsplats

Vår arbetsplats

Vår arbetsplats

På ÅTERBRUKA har vi en helhetssyn när det gäller hälsa, villkor och förmåner så att våra medarbetare kan uppnå balans mellan arbete och fritid. Vi tror att systematiskt arbetsmiljöarbete med fokus på hälsofrämjande faktorer och nya synsätt på hälsa hjälper oss att skapa en bättre arbetsplats med friska medarbetare och ökad lönsamhet.

Våra arbetsvillkor och arbetsförhållanden

Återbruka strävar efter att erbjuda goda arbetsvillkor och arbetsförhållanden som skapar förutsättningar för alla medarbetare att prestera till sin fulla potential. Vi följer tillämplig lagstiftning och avtal vad gäller minimiålder, arbetstid, vila, ledighet, ersättning och förmåner. Vi erkänner och respekterar våra anställdas organisationsfrihet och tillämpliga kollektivavtal.

Vi tar ansvar för varandra och för vår arbetsmiljö

Återbrukas viktigaste tillgång är våra medarbetare. Genom att fokusera på friskfaktorer och omtanke vill vi skapa en säker arbetsplats med friska medarbetare som mår och presterar bra. Detta gagnar såväl den enskilda medarbetaren som ÅTERBRUKA i stort.

Praktiskt innebär detta att vi bedriver systematiskt arbetsmiljöarbete, följer gällande arbetsmiljölag- stiftning, koncern gemensamma policyer, regler och andra relevanta krav för vår verksamhet. Ser vi ett riskfyllt beteende ingriper/avbryter vi och vi agerar direkt på att stoppa farligt arbete. Vi arbetar med ständiga förbättringar inom arbetsmiljöområdet och vi skapar förutsättningar för dialog, insikt, lärande och förändring genom en öppen och icke dömande dialog kring brister i vår verksamhet. Vi bryr oss om varandra och sträcker ut en hand till den kollega som behöver den.

Vi anser att mångfald och inkludering är viktigt

Som Sveriges Återbruks och innovations- partner hjälper vi till att möta samhällets olika utmaningar. Det är vår övertygelse att människors olikheter, erfarenheter och unika förutsättningar skapar en kreativ, dynamisk och innovativ grogrund där så väl våra medarbetare som vår organisation kan växa. Vi arbetar aktivt för att bibehålla en öppen och inkluderande miljö där nya och befintliga medarbetare kan utvecklas och blir sedda.

Beslut som rör anställning, befordran, löne- sättning, arbetsvillkor, disciplinära åtgärder och avslut av anställning och ska baseras på en individs förmåga eller prestationer, inte på irrelevanta personliga faktorer.

Vi säkerställer att redovisningen är korrekt

Integritet och noggrannhet är viktigt i allt vi gör och detta återspeglas även i vår bokföring. Vi uppfyller relevanta lagstadgade krav och branschstandarder
i alla delar av vår verksamhet. Här ingår både finansiella och icke finansiella uppgifter såsom mötes protokoll, PM, avtal, kontoutdrag, lönelistor, utgifter, personaluppgifter, säkerhets- och miljöuppgifter, produktinformation samt bokförings verifikat.

All finansiell data är faktabaserad och förbereds i god tid. Vi använder kontroller för att säkerställa korrekt redovisning vid varje givet tillfälle.

Vi skyddar och vårdar våra och våra kunders tillgångar

På Återbruka är vi aktsamma om och skyddar våra, våra kunders och våra samarbetspartners tillgångar mot skador, förlust och brottsliga gärningar. Vi har våra interna kontroller som utformats för att skydda och säkra tillgångar. Vi använder som huvudregel tillgångar inom ramarna för Återbrukas verksamhet och endast i den utsträckning som följer av avtal. Vi använder aldrig tillgångar för personlig vinning eller olagliga aktiviteter.

Vi ser att tid också är en tillgång som vi ska vårda och värna och vi är resurseffektiva i våra projekt.

Vi har en skyldighet att skydda information som Återbrukas anser vara konfidentiell eller affärskritisk. Stöld (att tillgångar tas utan behörigt godkännande), obehörig användning eller yppande kan orsaka stor skada på vår verksamhet.
Bedrägeri omfattar alla avsiktliga försök att olovligen ta tillgångar eller pengar eller dra nytta av immateriella tillgångar genom bedrägliga eller oärliga metoder.

Vi säkerställer att personuppgifter är skyddade

På ÅTERBRUKA hanterar vi personuppgifter på ett ansvars- fullt sätt och vi skyddar dessa för våra anställda och de intressenter som vi samarbetar med. Vi följer all tillämplig lagstiftning avseende personuppgifter när vi samlar in och delar med oss av dessa. Viktigt att tänka på är att personuppgifter kan förekomma i många olika former t ex på skrivna papper, elektroniskt lagrade eller i uttalanden under möten.

Vi skiljer mellan privata intressen och Återbrukas intressen

Inom ÅTERBRUKA säkerställer vi att vi fattar beslut som
är i verksamhetens kundernas bästa intresse gemensamt för en hållbar framtid.

Vi ökar förtroendet för vår verksamhet genom att visa att vi är en trovärdig och tillförlitlig partner. Som medarbetare har vi alla en skyldighet att arbeta för ÅTERBRUKAs bästa och undvika, eller informera om, situationer då våra privata, ekonomiska eller andra intressen står i konflikt med våra arbetsuppgifter.

I vissa fall kan till och med skenet av en konflikt skada vårt varumärke eller vår effektivitet.

På Återbruka bygger vi långsiktigt hållbara relationer med våra kunder, leverantörer och samarbetspartners. Vår målsättning, som oberoende institut, är att leverera tjänster, produkter och lösningar som uppfyller eller överträffar våra kunders förväntningar.

Vi tar ansvar för kvalitet

Våra ansträngningar och våra aktiviteter drivs av en affärsmässig förståelse för våra kunder och deras affärsbehov och vi är engagerade i vår strävan att säkerställa bästa möjliga kvalitet. För RISE innebär kvalitet väl uppfyllda krav vilket betyder att vi är uppmärksamma på varje liten detalj och levererar det som förväntas av oss. Vår ambition är att göra rätt första gången och göra det i tid varje gång.

Vi följer konkurrenslagstiftningen

På ÅTERBRUKA tror vi att konkurrens gynnar vår verksam- het, vår ägare, våra kunder, våra medarbetare och samhället i stort. Konkurrens driver effektivitet och innovation, vilka utgör grunderna för en väl fungerande marknadsekonomi.

För att säkerställa att våra medarbetare är insatta i konkurrenslagstiftningen och kan känna igen situationer där den är tillämpbar, så skapar vi förutsättningar för medvetenhet och kompetens. Vi säkerställer att vi har intern juridisk rådgivning tillgänglig för att underlätta för våra medarbetare att efterleva lagstiftningen.

Inom ÅTERBRUKA lyder vi under lagen om offentlig upphandling. Det innebär att vi alltid väljer våra leverantörer utifrån objektiva kriterier och på ett professionellt sätt.

Vi betraktar våra leverantörer som affärspartners

Inom ÅTERBRUKA tar vi ansvar för vilka leverantörer vi samarbetar med. Vi följer de grundläggande principerna om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och bekämpning av mutor och korruption i hela vår verksamhet. Återbruka har en separat uppförandekod för leverantörer som alltid ska följas och vi förväntar oss minst samma nivå av integritet, ärlighet och etiska agerande av dem som de kan förvänta sig av oss.

Vi har nolltolerans mot mutor och korruption
Inom ÅTERBRUKA är vi fast beslutna om att göra affärer med hög integritet och vi har nolltolerans mot alla former av mutor och korruption. Som oberoende forskningsinstitut accepterar vi inga leverantörer eller partners som erbjuder mutor och vi kommer att vidta nödvändiga åtgärder om sådant agerande uppdagas. Vi erbjuder inte, och tar inte heller emot, gåvor som på ett oegentligt sätt kan inverka på ÅTERBRUKA eller på våra affärspartners beslut. Vi följer lagstiftning om åtgärder mot penningtvätt, inklusive rapporteringsplikter.

Mutor är när något av värde erbjuds, ges, tas emot eller efterfrågas i syfte att påverka agerandet hos en person på en myndighet eller ett företag i utövandet av sina arbetsuppgifter.

Korruption innebär missbruk av makt för privat vinst, och kan innefatta intressekonflikter, förskingring, kickbacks, utpressning eller nepotism/ svågerpolitik.

11 Uppförandekod för koncernen ÅTERBRUKA of Sweden