Hoppa till huvudinnehåll
forest

Återbruka i världen

ÅTERBRUKA i världen 

ÅTERBRUKAs uppdrag är att vi ska vara internationellt konkurrenskraftigt och verka för hållbar framtid genom att stärka näringslivets återbruks- kraft och förnyelse. Det, tillsammans med visionen att vara en internationellt ledande innovation och återbruks- partner, ställer höga krav på oss och på hur vår verksamhet bedrivs.

Vi tar ansvar för miljön

På ÅTERBRUKA tar vi ett stort miljöansvar och vi arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor, miljöpåverkan och sätt att minska eller minimera vår verksamhets påverkan på miljön. För oss innebär miljöansvar att vi bedriver vår verksamhet och levererar tjänster och produkter på sätt som bidrar till en hållbar framtid.
Vi vidtar därför proaktiva åtgärder om vi upptäcker att våra aktiviteter riskerar att skada miljön och vi ställer höga krav på våra leverantörer och kunder att göra detsamma.

Vi kommunicerar ärligt, transparent och i tid

Inom ÅTERBRUKA delar vi med oss av information, goda arbetssätt och ger återkoppling genom hela organisationen. Vi tror på transparent och öppen kommunikation, men håller sekretessbelagd information hemlig i alla lägen. Som medarbetare är vi alla ambassadörer för ÅTERBRUKA och vi agerar och talar därför på ett sätt som speglar våra värdeord och som skapar förtroende för ÅTERBRUKA.

Vi har i vår kommunikationspolicy definierat vilka frågor från media som besvaras av vem, så att vi kan garantera professionella, konsekventa, lagenliga och korrekta svar på frågor från media och ägare.

Vi hanterar offentliga ärenden med integritet

ÅTERBRUKA är politiskt neutralt. Vi engagerar oss i offentiga ärenden som är avgörande för återbrukas framgångar och relaterade till vår verksamhet. Vi tar ansvar
för att känna till och efterleva alla relevanta lagar och agerar med integritet när vi samverkar med myndigheter, deras ombud och representanter. Våra anställda är fria att delta i offentliga ärenden och politisk verksamhet på sin fritid och i egenskap av privatpersoner.

Som oberoende återbruks institut ger ÅTERBRUKA inga bidrag, varken direkta eller indirekta, till någon som kandiderar till ett offentligt ämbete, politiska partier eller andra politiska organisationer.

13 Uppförandekod för koncernen Återbruka of Sweden

Kommunikation handlar om att skapa engagemang inom ÅTERBRUKAs , bygga ett starkt varumärke och vårda vårt anseende för att bidra till att uppnå våra affärsmål. Kommunikation kan ske verbalt eller i skrift, den kan vara intern eller extern och förmedlas i kanaler som intranät, internet, publikationer och andra medier tex dagstidningar, TV program eller radio. Här ingår även sociala medier såsom bloggar, webbforum och olika sociala nätverk. 

Offentliga ärenden innefattar samverkan med myndigheter, deras ombud och deras representanter i samband med lobby verksamhet eller vid interaktioner med politiska partier samt kundrelationer och partnerskap med offentlig sektor.

Vi tar en aktiv roll i samhället

ÅTERBRUKA betraktar och mäter samhällsinvesteringar som viktiga hjälpmedel för att rekrytera, behålla, engagera och utveckla våra medarbetare. Vi tror att långsiktigt hållbar framgång bygger på utveckling av välmående och blomstrande samhällen och vi uppmuntrar till investeringar som stödjer vår strategi, vår vision och våra värdeord.

På Återbruka bidrar vi till framgångsrik utveckling där vi är verksamma och vi ser till att de resurser och den tid vi investerar är lämplig, rimlig och godkänd. Koncernledningen är den instans som tar beslut om vilka aktiviteter ÅTERBRUKA ska delta i.

Aktivt deltagande i samhället innefattar aktiviteter som att stödja frivillig arbete, utbildning och anställning av personer i samhället, stödja samhällets ekonomiska tillväxt, stödja universitet, forskning och andra välgörande ändamål.

14 Uppförandekod för koncernen Återbruka of Sweden
 

Vi säger ifrån!

På Återbruka är det viktigt att vi agerar efter våra värdeord, har en öppen dialog och följer Koden. Om du uppmärksammar något som inte verkar stå rätt till eller som bryter mot Koden vill vi att du säger ifrån. I många fall kan tidig rapportering hjälpa till att snabbt åtgärda ett problem och förhindra eller minimera skada.

Hur lyfter du ett problem?

• Tala med din chef eller din chefs chef.
•I medarbetarportalen finner du mer detaljerad information om den visselblåsar-procedur som du som medarbetare på ÅTERBRUKA ska känna till och följa.

Kan rapportering ske anonymt?

Ja, rapportering kan ske anonymt så länge anonyma rapporter är tillåtna enligt nationell lag. Vi rekommenderar dock att du identifiera dig själv om du rapporterar en oegentlighet eller ett problem eftersom det skulle underlätta för Återbruka att samla in alla fakta, utreda din rapport och föra en strikt konfidentiell dialog med dig.

Även om du identifierar dig själv kommer,
i största möjliga utsträckning, din identitet hållas konfidentiell fortsatt i processen.

Vad händer med anmälan?

När du gjort en anmälan kommer Återbruka att utreda situationen och vidta lämpliga åtgärder. En ärlig anmälan ska inte medföra negativa följder för anmälaren. Det gäller oavsett vad resultat av utredningen blir.

Hållbar konsumtion och produktion ÅTERBRUKA.SE